Eşek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Eşek"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Eşek" terimi, bir tür memeli hayvan olan atın yakın akrabası olan Equus asinus türünü ifade eder. Eşekler, genellikle daha küçük boyutlu, büyük kulaklara sahip ve dayanıklı yapılarıyla tanınırlar. Tarım işlerinde, taşımacılıkta ve bazı kültürlerde geleneksel olarak kullanılmışlardır. Eşekler, sıcak iklimlere uyum sağlama yetenekleriyle de bilinirler ve kurak bölgelerde yaşamaya adapte olmuşlardır.

Aynı zamanda, "eşek" terimi, Türkçe'de argo veya küfür olarak da kullanılabilmektedir. Bu tür kullanımda, kişiyi aşağılamak veya küçümsemek amacıyla kullanılır. Duygusal veya iletişimsel olarak aşağılayıcı bir anlam taşıdığı için, bu tür kullanımı yaygın olarak hoşgörüsüzlük ve saygısızlıkla ilişkilendirilir. Dikkatli ve saygılı bir dil kullanımı, insanlar arasındaki olumsuz duyguların ve iletişimsel çatışmaların önüne geçmek açısından önemlidir.

Hakaret mi?


Eşek kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

5237 sayılı TCK'nin 265. maddesinde düzenlenen suçun unsurlarının hakaret eylemini kapsamaması karşısında, sanığın direnme eylemi ile gerçekleştirdiği "Siz hepiniz eşeksiniz" şeklindeki hakaret eyleminden ötürü anılan kanunun 125/3-a ve 43. maddeleri uyarınca ayrıca cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, atılı suçtan sanığın mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine hükmolunması kanuna aykırı...

Yargıtay 15, CD Esas: 2015/10608 Karar: 2016/9438 Tarih: 12.12.2016

Karar #2

Olay günü sanığın katılanlara söylediği kabul edilen "Size uyuz oldum, siz polis değilsiniz, gidin burası benim iş yerim, kim hakkında işlem yaparsanız yapın" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı, "Bu arama kararı veren savcı da eşek, böyle karar mı olur" şeklindeki sözlerin muhatabının ise görevli Cumhuriyet savcısı olduğu gözetilmeden, katılan sıfatını alabilecek şekilde suçtan doğrudan zarar gören Cumhuriyet savcısı belirlenerek davaya katılma ve mağdur ile şikayetçiler için öngörülen haklardan yararlanma ve delil sunma imkânı sağlanmadan, yokluğunda karar verilerek CMK'nın 233 ve234. maddelerine aykırı davranılması kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2016/15077 Karar: 2019/1026 Tarih: 10.01.2019

Karar #3

Sanığın duruşmadaki beyanlarında "ben ona eşek sıpası değil, eşşek, sıpa dedim" şeklinde katılana hakaret ettiğine yönelik ikrarı karşısında, yerinde olmayan gerekçeyle sanık hakkında yüklenen suçtan beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve katılan ... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmekle, tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayıp sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 11/03/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 11.03.2021 Tarih 2018/2074 Esas ve 2021/8911 Karar Sayılı

Karar #4

“Oluşa uygun kabule göre sanığın söylediği ve daha sonra yayımladığı taşlamada katılanı “eşek” olarak nitelediği saptanmıştır. Mahkemenin ise suçun maddi öğesinin oluştuğu ve fakat halk ozanı arasındaki taşlamalarda bu tür şakaların yapıldığı, o nedenle suçun manevi öğesinin bulunmadığı sonucuna varmaktadır. Sövme suçu, kişinin onuruna karşı bir cürümdür ve kişinin korunan menfaat/değer konusunda tasarruf yetkisi bulunduğundan rıza göstermesinin hukuka aykırı eylemi hukuka uygun kılacağı ve dolayısıyla söz konusu suçun hukuka aykırılık öğesinin ortadan kalkacağı açıktır. Katılan ve sanık Ş.M.‟nin sözlü atışmalarda bu tür şakalara rıza gösterdikleri anlaşılmakta ve fakat bunların yayımlanmasına rıza gösterdiklerine ilişkin bir kanıta dosyada rastlanmamakta, üstelik tanıklardan M.Y.‟de yayımlanmasının doğru olamayacağı konusunda, sanık Ş.M.‟yi uyardığında “doğruyu söylemişimdir” dediğini açıklamaktadır. Bu durum, karşısında, katılanın suç konusu şiirin yayımlanmasına rızasının bulunup bulunmadığı araştırılmadan ve bulunmasına ilişkin kanıtlar gösterilmeden, yazılı gerekçe ile hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. CD Esas: 983/1502 Tarih: 24.2.1994 

"Eşek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.