Defol

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Defol"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Defol" kaba ve hoşgörüsüz bir dil kullanarak bir kişiye, bir yerden uzaklaşmasını, gitmesini veya çekip gitmesini isteme anlamında kullanılan bir ifadedir. Bu kelime, genellikle öfke, hiddet veya tahammülsüzlük gibi olumsuz duyguların ifadesi olarak kullanılır. "Defol" kelimesi, bir kişiye yöneltilen keskin bir reddetme veya uzaklaşma talebini dile getirmek için kullanılır.

Bu ifade, insanlar arasında iletişimde saygı ve nezaket kurallarına uygun olmayan bir dil kullanılması durumunda kullanılabilir. "Defol" kelimesi, karşısındaki kişiye kaba bir şekilde davranma, onu reddetme veya dışlama anlamına gelir. İletişimde daha hoşgörülü ve saygılı bir dil kullanmak, olumsuz duyguların yatıştırılmasına ve daha sağlıklı iletişim kurulmasına yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Defol kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık katılana karşı "Defol git" şeklinde sözler sarf etmiş ise de "savuşmak, çekilip gitmek" anlamını taşıyan kaba ve nezaket dışı nitelikte bulunan bu sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/2175 Karar: 2015/3227 Tarih: 23.06.2015

Karar #2

Somut olayda, sanığın katılanlara hitaben söylediği kabul edilen "Ne işiniz var lan sizin burada, avukatınızı da alın çekin gidin buradan, el hareketi yapma, defolun, terk edin burayı" şeklinde kaba ifade niteliğindeki sözlerin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/11301 Karar: 2016/7817 Tarih: 14.04.2016

Karar #3

Somut olayda, katılana karşı sanığın "Defol çık git" şeklindeki sözünün katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığının gözetilmemesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/36687 Karar: 2017/5476 Tarih: 09.05.2017

Karar #4

(Şehre gelen Başbakanı protesto etmek amacıyla "... Defol, Karadeniz’den Kobani'ye Sürüyor Mücadelemiz" yazılı pankart asılması biçiminde gelişen) eylemlere ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükümlerin (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/18008 Karar: 2019/1123 Tarih: 10.01.2019

Karar #5

Yargılamaya konu somut olayda, sanık N.…'in söylediği iddia ve kabul edilen "Defol git” şeklindeki kaba hitap tarzı niteliğinde olan sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16349 Karar: 2021/20390 Tarih: 22.06.2021

Karar #6

(Üniversiteyi ziyaret eden YÖK Başkanı hedef alınarak "Tayyip in uşağı, gerici..., üniversiteden defol, Tayyip'i alana ... bedava, AKP uşağı şeklinde slogan atılmasına ilişkin) Bölge Adliye Mahkemesi kararına (beraat) yönelik olarak Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısının temyizinin sanığın sözlerinin hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğuna yönelik hususları içerdiği, ancak kurulan hükümde bozmayı gerektirecek bir hukuka aykırılık bulunmadığından, İstinaf Dairesinin kararı usul ve yasaya uygun bulunmakla, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısının temyiz istemi yerinde görülmediğinden, karara yönelik temyiz isteminin, tebliğnameye uygun olarak, CMK'nın 302/1. maddesi uyarınca esastan reddine...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/33535 Karar: 2022/10765 Tarih: 21.04.2022

Karar #7

Katılanın iddiası ve tanıkların beyanlarına göre mahkemece sanığın söylediği kabul edilen "Sen busun işte defol gir" şeklindeki sözlerin katılanı onur, şeref ve saygınlığına rencide edebilecek nitelikte olması nedeniyle hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde söylenen sözlerin hakaret suçunu oluşturmayacağından bahisle beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/25612 Karar: 2013/8353 T: 17.04.2013

Karar #8

Somut olayda, sanığın müştekilere yönelttiği "Sizin işiniz gücünüz ok mu, defolun gidin, adam mı öldürdük" sözlerinin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile hakaret suçundan mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/4970 Karar: 2019/9743 Tarih: 27.05.2019

"Defol" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.