Sistematik Kurgu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sistematik Kurgu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sistematik kurgu" terimi mecaz anlamda, bir olayları veya durumları düzenli ve planlı bir şekilde organize ederek bir sonuca ulaşma veya başka bir amacı gerçekleştirme anlamına gelir. Genellikle planlı ve organize bir şekilde ilerlemek veya bir dizi adımı takip etmek anlamında kullanılır. Bu ifade, düzenli bir planlama ve organize edilmiş bir stratejiyle hareket etme anlamını taşır.

Hakaret mi?


Sistematik Kurgu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık tarafından yazılan dilekçede kullanılan bazı ifadeler (Bu davandan dahi mahkemenizce kabulü ve yargılanır olmam, kişilik haklarıma, insanlık onuruma açık saldırıdır, hukuk ihlalinden öte hukuk skandalıdır, insanlık suçudur, canilere yapamadığınız uygulamaları, yargılamaları, 27 sene devletine onuru ile hizmet etmiş, adli ve kamu sicili tertemiz şahsıma yapmakta olmanız vicdansızlıktır, hukuksuzluktur, sistematik kurgudur, iftiraya ortaklıktır, bana ve aileme bu uygulamaları, haksızlıktan, faşist yargılamaları yaparak aile huzurumuzu bozanları şiddetle protesto ediyor, tüm bu insanlık dışı, ahlak da vicdansızlıklar için, hukuksuzluklar için ne kadar gurur duysam azdır, bu uygulamalar, yargıda hukukun, tarafsızlığın, adaletin, vicdanın, insafın bittiğinin resmidir, bu kadar yasa maddeleri iftiracılar lehine, gerçek mağdur aleyhine yıllardır pervasızca ihlal ediliyorsa, bu ülkede haktan, hukuktan, adaletten, insan haklarından bahsetmek en hafif deyimi ile ahmaklık olur) rahatsız edici nitelikte ise de bu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı hakkının sınırları içinde kalmaktadır. Aksi düşünülecek olursa, suçla korunmak istenen değer ölçüsüz bir şekilde genişleyecek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9258 Karar: 2015/14165 Tarih: 23.12.2015

"Sistematik Kurgu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.