Yalan Yanlış Beyanlarla Mahkemeyi İnandırmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yalan Yanlış Beyanlarla Mahkemeyi İnandırmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Yalan yanlış beyanlarla mahkemeyi inandırmak," bir mahkeme veya yargı mercii önünde kasıtlı olarak gerçek dışı veya yanıltıcı bilgileri sunarak, davayı manipüle etmeye çalışmak anlamına gelir. Bu ifade, bir kişinin veya tarafın, mahkemeyi etkilemek veya sonucu kendi lehine çevirmek amacıyla sahte deliller veya yanıltıcı ifadeler kullanma çabalarını tanımlar.

Hakaret mi?


Yalan Yanlış Beyanlarla Mahkemeyi İnandırmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık hakkında hakaret suçundan beraat kararına dair verilen Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik katılanın temyizinin sanığın sözlerinin (Mahkemeye sunulan dilekçede, avukat hedef alınarak: Müvekkillerini temize çıkarma için kariyerini kullanması, devletten çaldıkları hibe, kredi, destekleri bu yolda kullanmış, mahkemeyi yalan yanlış be yanlarla inandım, görevini kötüye kullanmıştır, görevden el çektirilmelidir sonuç olarak projeye dayalı şirketler yetkilisi davalılarımdan... te bu iş için elverişli kariyer sahibi Av. devleti nasıl dolandıracaklarını ve mahkemeleri nasıl kandıracaklarımı çok iyi biliyorlar) tarafına somut bir fiil ve olgu isnat etmek suretiyle onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiğini, suçun işlendiğinin sabit olduğuna yönelik olduğu, ancak kurulan hükümde bozmayı gerektirecek bir hukuka aykırılık bulunmadığından, katılan ...'in temyiz istemi yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, CMK'nın 302/1. maddesi uyarıncatemyiz isteminin esastan reddine...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/36805 Karar: 2022/19565 Tarih:12.10.2022

"Yalan Yanlış Beyanlarla Mahkemeyi İnandırmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.