Delil Yok Etmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Delil Yok Etmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Delil karartmak, hakkında soruşturma başlatılmış olsun veya olmasın işlenmiş bir suç ile ilgili maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla “suç delilini yok etme”, “gizleme” veya “değiştirme” fiilleriyle işlenen seçimlik hareketli bir suçtur. Uygulamada bu suça “delilleri karartma suçu” da denilmektedir. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu, “adliyeye karşı suçlar” başlığı altında TCK md.281’de düzenlenmiştir.

Çünkü, suç delillerini yok eden, gizleyen veya değiştiren kişinin adaletin tecelli etmesine mani olduğu ve böylelikle suçu adliyeye karşı işlediği kabul edilmektedir. Suçun meydana gelmesi için yok edilen, değiştirilen veya gizlenen şeyin mutlaka bir suçun ispatı açısından delil değerine sahip olması gerekir. Delil değerine sahip olmayan herhangi bir şeyin yok edilmesi, gizlenmesi (saklanması) veya değiştirilmesi suçun oluşmasına vücut vermez

Hakaret mi?


Delil Yok Etmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

… Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan katılanın inceleme dışı bir soruşturma nedeniyle sanık hakkında mala zarar verme ve hakaret suçlarından iddianame düzenlerken sanığın şikâyetçi olduğu katılan ... hakkında hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması, iftira, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma ve hakaret suçlarından delil yetersizliği nedeniyle ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği, bu karara itiraz eden sanığın itiraz dilekçesinde katılana hitaben "... C. Savcısı... dosyaları karıştırıp iki önemli delili yok edip bir iddianame uydurup haksız dava açıyor" şeklinde ifadeler kullandığı olayda, sanığın katılana hakaret etme niyetinin olmadığına dair savunması ile itiraz dilekçesinin bütünlüğü ve yazılış amacı gözetildiğinde, kullanılan ifadeler nezaket dışı, kaba, rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde ise de bu ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı içermemesi ve sövme fiilini de oluşturmaması nedeniyle hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2018/4-618 Karar: 2021/575 Tarih: 18.11.2021

"Delil Yok Etmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.