Ehliyet ve Liyakat Dışına Çıkmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ehliyet ve Liyakat Dışına Çıkmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ehliyet ve Liyakat Dışına Çıkmak" ifadesi, bir kişinin görev veya pozisyon alırken gerekli olan yetenek, deneyim veya niteliklere sahip olmadan bu görevi üstlenmeye çalıştığı veya atanmış olduğu anlamına gelir. Bu durum, genellikle kurumsal veya idari alanlarda işe alımlar veya terfilerde niteliklere dayalı seçim yerine kişisel ilişkilere veya kayırmacılığa dayalı seçimleri eleştirmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Ehliyet ve Liyakat Dışına Çıkmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık tarafından şikâyet dilekçelerinde kullanılan ifadeler (Hakimin yanlış karar ve suçu sabit görülmüş, bu davada ihmalkarlık vardı, Hakim... ehliyet, liyakat ve hatta meslek kurallarının dışına çıkarak beni mağdur etmiştir, hakimlerin takdir hakkı başına buyruk olmamalıdır, bunun adı sorumsuzluk ve gerçek mağduru çok zor durumda bırakmaktır) şikâyet hakkı kapsamında kaldığı gibi, değer yargısı niteliğine sahiptir. Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Ayrıca bahse konu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde katılanın onur, şeref ve saygınlığım rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu nedenlerle, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9872 Karar: 2015/14094 Tarih: 23.12.2015

"Ehliyet ve Liyakat Dışına Çıkmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.