Gaddar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gaddar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Gaddar", başkalarına acımasız, zalim veya insafsız davranan bir kişiyi tanımlayan bir sıfattır. Gaddarlık, genellikle başkalarının duygularını veya haklarını gözetmeksizin zarar verme veya acı çektirme amacını taşıyan davranışları ifade eder. Bir kişi veya grubun gaddar olarak nitelendirilmesi, onların empati veya insanlık değerlerine yeterince saygı göstermediğini, başkalarına zulmettiğini veya onlara acımasızca davrandığını ima eder.

"Gaddar" terimi, insanlar arası ilişkilerde veya toplumsal davranışlarda kullanıldığında, negatif bir anlam içerir. Bu ifade, zalimlik, merhametsizlik veya acımasızlık gibi olumsuz nitelikleri ifade ederken, kişinin duygusal veya fiziksel zarar veren davranışlarını tanımlamak için kullanılır. Bu tür bir davranışın etik olmadığı ve genellikle toplumda hoş karşılanmadığı düşünülür.

Hakaret mi?


Gaddar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği kabul edilen iddianame konusu sözlerinin (Doktora hitaben: Siz Başbakanın doktorlarsınız, boş boş oturuyorsunuz, burada benim verdiğim vergi ile çalıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz ki, bir çocuğu tedavi etmiyorsunuz, gaddarsınız, vicdansızsınız) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurlar itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/10433 Karar: 2020/15075 Tarih: 04.11.2020

Karar #2

Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağ- lamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdura hitaben söylediği kabul edilen iddianame konusu sözlerinin (Belediye Başkanına hitaben: Kul hakkı yiyen başkan, zalim gaddar başkan, bu vatandaşlara Filistinliler gibi zulmediyorsun, ey zalim, çok güvenme kendine, senden büyük Allah var, Allah seni ve seninle olan haksız liga boyun eğenlerin belasını verecek) mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/11508 Karar: 2021/2690 Tarih: 27.01.2021

Karar #3

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın daha önce yargılandığı ve dosyanın temyiz incelemesinden geçerek kesinleşmesi üzerine... Asliye Mahkemesi hakimine yazdığı mektup içeriğinde geçen "Son derece gaddar ve yetersiz hukuk anlayışının olduğunu bilmelisin" şeklindeki ifadeleri değerlendirildiğinde, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikte olmayıp nezaket sınırlarını aşan ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadan gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16679 Karar: 2022/19205 Tarih: 10.10.2022

"Gaddar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.