Yasa ve Hukuka Uygun Davranışlar Sergilememek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yasa ve Hukuka Uygun Davranışlar Sergilememek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Yasa ve Hukuka Uygun Davranışlar Sergilememek," bir kişinin yerine getirmesi gereken yasal yükümlülükleri veya hukuki standartları ihlal ederek, yasa ve hukuk kurallarına aykırı davranışlar sergilemesini ifade eder. Bu tür davranışlar, hukuki normlara uymama, yasaları çiğneme veya hukukun öngördüğü sınırlamaları dikkate almama anlamına gelir.

Hakaret mi?


Yasa ve Hukuka Uygun Davranışlar Sergilememek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Şüphelinin ifade ettiği bu sözlerin (Avukat tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, hâkim ve Cumhuriyet savcısı hedef alınarak Savcılık ve mahkemenin yasa ve hukuka uygun davranışlar sergilemediği halde, uygun olduğu varsayılsa dahi, hukuk mahkemelerinin uygulanmasında var olan tavzih müessesesinin ceza hukuku usulünde uygulanma yeri olmadığı açıktır, bu sebeple de kesinleşmiş mahkeme kararına karşı hakim-sana dostluğu içeri sinde birbirlerini ağırlayarak bu yönde bir uygulamaya gitmiş olmaları hukuken kabul edilemez, kanunsuzluğu ve hukuksuzluğu adalet duygusunun önüne geçirmek biz uygulayıcıların içinde bulunabileceği en büyük gaflettir, göre sorumluluklarımızı yerine getirirken hassasiyetle davranmalı, toplumun adalete olan inancım ve devlet kurumlarına olan güvenini zedelemeden yerine getirmekle mükellef olduğumuzu unutmamalıyız, devlet kurumlarının şahsi baş vermişlikler ve gözden kaçırmalar neticesinde vatandaşına karşı sorumlu olduğu...) rahatsız edici ve ağır eleştiri olduğu hususunda tereddüt bulunma maktadır. Ancak söylenen bu sözlerin somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde olmadığı gibi onur, şeref ve saygınlığa rencide edebilecek ağırlıkta sövme fiili olarak kabulü de suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum olacaktır. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri, yargı karan ve açıklamalar ışığında... Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddia olunan sözlerin hakaret suçu olarak değerlendirilemeyeceğine ilişkin gerekçesi yerinde görüldüğünden, anılan kararın kanun yararına bozulmasına ilişkin talebin reddine karar verilmiştir. Yargıtay 4. CD Esas: 2013/19745 Karar: 2014/23829 Tarih: 03.07.2014

"Yasa ve Hukuka Uygun Davranışlar Sergilememek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.