Ahlaki Zafiyet

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ahlaki Zafiyet"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Ahlaki zafiyet, bireyin ahlaki değerlere ve prensiplere uygun davranmamak suretiyle, etik ve doğru kabul edilen davranışlarla çelişen eylemler sergilemesi durumunu ifade eder. Ahlaki zafiyet, kişinin dürüstlük, sadakat, saygı ve empati gibi temel ahlaki değerleri göz ardı ettiği ve bu değerlere uygun hareket etmediği anlamına gelir. Ahlaki zafiyet gösteren bir birey, çeşitli toplumsal ve kişisel sorunlara yol açabilir ve genellikle olumsuz bir değerlendirme alır.

Hakaret mi?


Ahlaki zafiyet kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın cezaevinde ayrımcılığa maruz kaldığı düşüncesi ile infaz hâkimliğine yazdığı dilekçede yer alan, cezaevi disiplin kurulunu kasteden "Disiplin kurulu başkanı altında bir oluşum yapılandırılmış, üyelerinin siyasal kültürden uzak, kurumsal itidalden yoksun, ciddi siyasal ve ahla- ki zafiyete sahip oldukları ve ideallerine hakaret içeren, terbiyesizce söylemler bir yanda, kendilerini devlet yerine koymaları" şeklindeki sözleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, cezaevi disiplin kurulu üyesi olan mağdurlarım onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olmayıp nezaket sınırlarını aşan ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/4817 Karar: 2014/19669 Tarih: 02.06.2014

"Ahlaki Zafiyet" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.