Psikopat

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Psikopat"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Psikopat, topluma karşıt davranışlar sergileyen, duygusal yönden acımasız, manipülatif ve suç işleme potansiyeline sahip bir kişilik yapısını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Psikopatlar empati ve pişmanlık duygularından yoksundur, cesur, sınırsız ve bencil özellikler gösterirler. Psikopatlık resmi bir teşhis değildir, ancak antisosyal kişilik bozukluğu ile ilişkilendirilir.

Hakaret mi?


Psikopat kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Sen nasıl hemşiresin, psikopat) doğru olarak nitelendirildiği ve kamunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7345 Karar: 2015/11714 Tarih: 23.11.2015

Karar #2

Hakaret ve iftira suçlarını oluşturan eylemlerinin 6352 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi kapsamında kalıp kalmadığı;

Sanığın, resmi kurumlara verdiği dilekçelerdeki "bilimsel hırsız” şeklindeki ifadesiyle ve mektup ve e-posta yoluyla resmi kurumlara ve katılana gönderdiği yazılardaki “intihalci”, "sahtekâr”, “aşırmacı", "psikopat", "takunyalı", "hormonel bozukluk”, “asker düşmanı”, "beceriksiz" ibareleriyle hakaret suçunu ve bir kısım isnatlarda bulunarak iftira suçunu işlediği iddia edilen olayda; eylemlerin bir kısmının hayali isimler adına gönderilen mektup ve e-postalarla işlenmesi nedeniyle yöntemin hukuk düzeni karşısında meşru bulunmaması, bir kısmının basın-yayın yoluyla ya da konuşma, seminer, sempozyum, konferans, resim, hey- kel gibi genele hitap edecek şekilde değil kişi ya da kurumların ev-işyeri veya e-posta adreslerine gönderilen özel nitelikli belge ve verilerle açıklanmış olması, bir kısmında ise kullanılan bazı kelime ve cümlelerin ifade ve düşünce açıklamasından daha çok kişisel, kaba saldırı mahiyetinde olması karşısında sanığa isnat edilen eylemlerin 6352 sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi kapsamında kalmadığı kabul edilmelidir.

Bu itibarla, haklı nedene dayanan Yargıtay C. Başsavcılığı itirazının kabulüne, sanık hakkında hakaret ve iftira suçlarından kurulan hükümlerin bozulmasına ilişkin kararın kaldırılmasına, dosyanın belirtilen hükümlerin esasının incelenmesi için Özel Daire- ye gönderilmesine karar verilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2014/9-615 Karar: 2016/86 Tarih: 23.02.2016

"Psikopat" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.