Art Niyetli

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Art Niyetli"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Art niyetli, kötü niyetli veya iyi olmayan amaçlar taşıyan bir kişi veya eylem anlamına gelir. Art niyetli insanlar, başkalarına zarar vermek, manipüle etmek, aldatmak veya kendi çıkarları için başkalarını kullanmak amacıyla hareket ederler. Art niyetli bir eylem, genellikle başkalarını olumsuz etkileyen veya haksız yere yarar sağlayan bir durum yaratmak için yapılan eylemdir.

Art niyetli terimi, bir kişinin düşüncelerinin, eylemlerinin veya niyetlerinin dürüst, açık veya iyi niyetli olmadığını ima etmek için kullanılabilir. Bu tür bir değerlendirme, bir kişi veya durumun güvenilir olmadığını ve dikkatle ele alınması gerektiğini belirtir.

Hakaret mi?


Art niyetli kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık avukatın müdafi olarak görev yaptığı ... Ağır Ceza Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyasıyla ilgili olarak yapılan yargılama sonunda açıklanan kararda "Ne yapıyorsunuz, bu ne biçim karar, bu karara gülerler, art niyetli davranıyor, benim bütün dosyalarıma teşdit uygula- yor, Adalet Bakanlığına şikayet edeceğim, ayrıca dilekçe vereceğim, Savcı... benim duruşmalarıma katılmasın" biçimindeki sözlerle tepki göstermesinin ne suretle mahkeme heyetinin ya da hükmü açıklayan hâkimin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek saldın niteliğinde olduğu açıklanıp gösterilmeden, şikâyet edeceğine yönelik sözlerinin de Anayasanın 36. maddesinde düzenlenen hak arama özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/6933 Karar: 2012/28633 Tarih: 04.12.2012

Karar #2

■ Eyleme (Dava dilekçesinde, karşı tarafa hitaben: Bu kadar yasaları tanımayan, vicdansız ve sadece parayı düşünen, art niyetli bir işveren, insanlıktan nasibini almamış birisinin böyle insanlık dışı işlem yapması gayet normaldir) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye kısmi uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına ....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6970 Karar: 2015/8959 Tarih: 22.10.2015

Karar #3

Sanığın dava dosyalarına sunduğu dilekçelerinde katılanı kastederek yazdığı "Davacı vekili avukat... art niyetli ve hileli bir şekilde, düzmece belgelerle mahkemeyi yanıltarak davayı kazanmıştır şeklindeki sözlerinin TCK'nın 128, maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş ....

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/42887 Karar: 2017/10837 Tarih: 12.10.2017

Karar #4

İnceleme konusu somut olayda, ... İlçe Seçim Kurulu kâtibi olan sanığın aynı zamanda Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimi olan ilçe seçim kurulu başkanı müşteki tarafından mahkeme kaleminde görevlendirilmesi ve müştekinin kendisine karşı sergilediğini ileri sürdüğü olumsuz davranışları nedeniyle müşteki aleyhine açtığı işyerinde psikolojik taciz nedeniyle tazminat davası dilekçesinde sarf ettiği ve mahkemece hakaret kabul edilen diyerek art niyetini gösteren ilçe seçim kurulu başkanı" şeklindeki sözlerinin rahatsız edici ve ağır eleştiri olduğu hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Ancak söylenen bu sözlerin somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde olmadığı gibi onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek ağırlıkta sövme fiili olarak kabulü de suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum olacaktır. Kaldı ki sözlerin TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldın da anlaşılmaktadır. Yukarında yer verilen mevzuat hükümleri, yargı kararı ve açıklamalar ışığında, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/48071 Karar: 2015/534 Tarih: 08.01.2015

Karar #5

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana söylediği kabul edilen "Siz trafikçiler art niyetlisiniz ulan, ben size evrak filan vermem" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığının gözetilmemesi, sanığın beraatı yerine mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10841 Karar: 2016/1735 T: 03.02.2016

"Art Niyetli" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.