Manipülede Bulunuyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Manipülede Bulunuyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Manipülede Bulunuyor" ifadesi, bir kişinin başka bir kişiyi kandırmak, kontrol etmek veya yönlendirmek amacıyla bilinçli bir şekilde düşünce veya davranışlarını etkilemeye çalıştığını ifade eder. Bu ifade, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişinin başkalarını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalıştığını veya onların duygularını veya düşüncelerini istismar ettiğini ifade ederken kullanılır.

"Manipülede Bulunuyor" ifadesi, kişiler arasında güvensizlik, şüphe veya olumsuz bir atmosfer yaratabilir. Bu tür davranışlar, iletişimde sağlıksız etkileşimlere ve ilişkilerin bozulmasına neden olabilir. İletişimde dürüstlük, açıklık ve saygıyı gözetmek önemlidir. Başkalarını manipüle etmek yerine, karşılıklı anlayışa dayalı bir iletişim tarzı benimsemek daha olumlu ve sağlıklı sonuçlar doğurabilir.

Hakaret mi?


Manipülede Bulunuyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Beraat kararına ilişkin) istinaf başvurusunun esastan reddine dair verilen Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik katılan ...'in temyizinin sanığın sözlerinin (Baroya sunulan dilekçede, avukata hitaben: C. Savcısının istediği evrakı vermekle birlikte hem sübjektif hem de yalan ifadeleri listesine ekleyerek manipülede bulunuyor) hakaret suçunu teşkil ettiğine yönelik olduğu, ancak kurulan hükümde bozmayı gerektirecek bir hukuka aykırılık bulunmadığından istinaf başvurusunun esastan reddine dair karar hukuka uygun bulunmakla, katılan ...'in temyiz istemleri yerinde görülmediğinden, Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik temyiz isteminin, tebliğnameye uygun olarak, CMK'nin 302/1. maddesi uyarınca esastan reddine...

Yargıtay 4. CD Esas: 2022/2233 Karar: 2022/15905 Tarih: 23.06.2022

"Manipülede Bulunuyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.