Önyargılı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Önyargılı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Önyargılı" ifadesi, daha önceki inançlar veya önyargılar nedeniyle tarafsızlık veya objektiflik ilkesini ihlal eden bir kişiyi veya davranışı ifade eder. Bir kişinin veya grubun, önyargılarına dayalı olarak adil bir şekilde düşünmeyi reddettiği veya kararlar aldığı durumu ifade eder.

Hakaret mi?


Önyargılı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sonuç olarak, sanık tarafından dilekçesinde kullandığı ifadeler (Hâkimin reddi talepli dilekçede, hâkimi hedef alarak: Dava başlangıcından sonuna kadar şahsım hakkında ön yargılı, dava dosyasını incelemeden karşı tarafı haklı çıkartan, hemcinsini destekler, bana karşı nefret, öfke duygu- lan ile hareketle davaların devamını sağlamış, para cezalarını peşin yatırtarak beni beş parasız aç kuru ekmeğe muhtaç dilenci durumuna düşürmüştür, sayın hakim hanımefendiye bildirdiğim halde tamamen kayıtsız kalmış, bu hususla ilgili hiçbir işlem yapmamıştır, beni azarlayarak aşağılayarak engellemiş olduğu halde davalara katıldım, ön yargılı davranacağına inancım sonsuz olduğundan, davama başkanlık etmesini istememekteyim) TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı gibi, değer yargısı niteliğine sahiptir. Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Ayrıca bahse konu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/35929 Karar: 2017/7230 Tarih: 06.06.2017

"Önyargılı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.