Karaktersiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Karaktersiz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Karaktersiz kelimesi, bir kişinin ya da bir nesnenin karakteristik özelliklerinden yoksun olduğunu ifade eder. Bir kişinin karaktersiz olduğu durumlarda, genellikle dürüstlük, sadakat, empati gibi önemli değerlerin eksik olduğu düşünülür. Karaktersiz bir kişi, başkalarını kandırmak, manipüle etmek veya çıkarları için başkalarını kullanmak gibi davranışlar sergileyebilir. Karaktersizlik, bir kişinin güvenilmez, samimiyetsiz veya ahlaki değerlere uymayan bir şekilde hareket ettiği anlamına gelir. Karaktersiz bir nesne ise, belirli bir özelliği veya niteliği olmadığı anlamına gelir.

Hakaret mi?


Karaktersiz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılanın,... YİBO İlköğretim Okulu'nda öğretmen, sanığın ise müdür olarak görev yaptığı, katılanın tayininin başka bir okula çıkması üzerine suç tarihinde ilişik kesme ile ilgili konuşmak için sanığın odasına gittiği, sanığın ise katılana ilişik kesmeden önce kendisine verilen görevleri bitirmesi gerektiğini söylediği, katılanın yumruğunu sıkarak sanığa söylenmeye başladığı, bu sebeple taraflar arasında çıkan tartışmada sanığın sinirlenerek katılana "Karaktersiz, haysiyetsiz, kişiliksiz" diyerek hakaret ettiği, katılanın boğazını sıktığı ve yüzüne yumruk attığı, bu sırada katılanın saatinin camının çatladığı iddia edilen olayda hakaret suçundan verilen hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde, mahkeme tarafından sanığın atılı eylemi haksız bir harekete tepki olarak işlemiş olması nedeni ile sanık hakkında TCK'nın 129/1 ve CMK'nın 223/4. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına...

Yargıtay 23. CD Esas: 2015/14888 Karar: 2015/7716 Tarih: 07.12.2015

Karar #2

Somut olayda, sanığın müşteki infaz koruma memuruna söylediği kabul edilen "Beceriksiz herif, meziyetsiz, karaktersiz, artık bırak bu işi, emekli ol git, insanlar mağdur ediyorsun" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42880 Karar: 2017/11006 Tarih: 16.10.2017

Karar #3

Sanığın yapılmayan işten ve olayın gelişiminden kaynaklanan bu davranışlardan duyduğu rahatsızlık sonucu kullandığı ve muhataba yönelik değer yargısından ibaret olan sözlerinin (İşini yapmıyor karaktersiz herif) bir bütün halinde katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba söz kapsamında kaldığından hakaret suçunun unsurlarıyla oluşmadığı kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2018/18-462 Karar: 2020/143 Tarih: 27.02.2020

Karar #4
Sanığın, müşteki infaz koruma memuruna söylediği kabul edilen “beceriksiz herif, meziyetsiz, karaktersiz… artık bırak bu işi, emekli ol git, insanları mağdur ediyorsun” şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözler hakaret suçu oluşturmaz Yargıtay 18. CD Karar: 2017/11006
Karar #5
Olay günü sanığın, katılana söylediği kabul edilen “işini yapmıyor, karaktersiz herif” şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkûmiyet kararı verilmesi, bozma nedenidir. Yargıtay 18. CD Karar: 2017/10756

"Karaktersiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.