Kahpe

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kahpe"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kahpe" terimi, genellikle ihanet, hainlik veya sadakatsizlikle ilişkilendirilen olumsuz bir ifadedir. "Kahpe" kelimesi, bir kişinin güvenilen bir ilişkide veya bağlamda ihanet ettiğini veya sadakatsizlik gösterdiğini ifade ederken, aynı zamanda birinin duygusal veya fiziksel ihtiyaçlarını başkalarının menfaatleri için kullanması anlamına gelebilir.

Bu terim, genellikle aldatma veya ihanetle ilişkilendirilirken, aynı zamanda ahlaki değerlerin ve sadakatin önemini vurgular. "Kahpe" kelimesi, argo veya aşağılayıcı bir dilde kullanıldığında hoşgörüsüzlüğü ve saygısızlığı ifade edebilir. Bu tür bir dil kullanmak, olumsuz etkileşimlere ve anlaşmazlıklara yol açabilir. Daha sağlıklı iletişim sağlamak için, saygılı bir dil kullanmak ve olumsuz ifadelerden kaçınmak önemlidir.

Hakaret mi?


Kahpe kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılanın telefonuna gönderdiği mesajda yer alan "Kahpe" şeklindeki ifadenin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/9967 Karar: 2018/7239 Tarih: 10.05.2018)

Karar #2

Eylemin (Mahkemede, hâkime hitaben: Ben ayağa kalkmam, maskaralıklar bitsin. Sen yaz bunları, görürsün kahpe, ben sorarım sen cezamı ver) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ... müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/5343 Karar: 2018/13351 Tarih: 18.10.2018

Karar #3

Dosya kapsamındaki ... tarihli CD inceleme tutanağında sanığın katılana yönelik "Kahpe" biçimindeki hakaret sözünü söylediğinin anlaşılması karşısında, sanığın atılı hakaret suçundan mahkûmiyeti yerine yerinde olmayan gerekçeyle beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/3135 Karar: 2022/7138 Tarih: 10.03.2022

Karar #4

Ancak, sanığın bir çok kişiye gönderdiği mesajlarda, müştekiyi kastederek "şerefsiz, kahpe" gibi sözlerle hakarette bulunması karşısında, gıyapta hakaret suçu için öngörülen “en az üç kişiyle ihtilat" ögesinin oluştuğu gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle beraat kararı verilmesi, kanuna aykırı...

Yargıtay 4.CD., Esas: 2014/7058 Karar: 2017/33174 Tarih: 7/11/2014 

"Kahpe" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.