Saygısız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Saygısız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Saygısız" kelimesi, genellikle başkalarına karşı olması gereken saygı veya nezaket kurallarına uymayan, kaba veya terbiyesiz davranışlar sergileyen bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir sıfattır. Saygısızlık, başkalarının duygularını veya haklarını ihlal eden, kaba tavırlar veya dil kullanımı sergileyen veya hoşgörüsüz davranan bir kişiyi ifade ederken, aynı zamanda sosyal veya kültürel normlara aykırı bir davranışı tanımlayabilir.

"Saygısız" terimi, olumsuz bir anlam taşır ve genellikle eleştirel bir ifade olarak kullanılır. Bu ifade, kişinin başkalarının haklarına ve değerlerine saygı göstermediğini veya toplumun kabul ettiği davranış normlarına uygun davranmadığını belirtirken, aynı zamanda olumsuz bir etki yaratan veya ilişkileri bozan davranışları da tanımlayabilir. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin kişileri aşağılama veya küçümseme amacıyla değil, uygun davranış ve iletişimin önemini vurgulamak amacıyla kullanılmasıdır.

Hakaret mi?


Saygısız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık P... 'in katılan G...'e söylediği "Sen ne kadar saygısız bir insansın, merak ediyorum sen kendini ne zannediyorsun" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8123 Karar: 2016/1824 Tarih: 03.02.2016

Karar #2

Somut olayda, sanığın katılana hitaben kendisinin itham olunduğu söze sinirlenerek "PKK' diye beni bahsedemezsin, saygısız herif" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi üzerine bu karara yönelik yapılan itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/8386 Karar: 2019/5748 Tarih: 25.08.2019

Karar #3

Ceza Genel Kurulu'nun 14.10.2008 gün ve 170-220 sayılı kararında da belirtildiği üzere hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, diğer fertler nezdindeki08.2019 saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Somut bir fiil ya da olgu isnat etmek veya sövmek şeklindeki seçimlik hareketlerden biri ile gerçekleştirilen eylem, bireyin onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte ise hakaret suçu oluşacaktır. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır elegin veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. İncelenen somut olayda, sanık...in katılana hitaben söylediği "Terbiyesiz, saygısız, insan ilişkileri kötü birisiniz" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurularak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi hukuka aykırı görülmüştür.

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/30484 Karar: 2021/3400 Tarih: 08.02.2021

Karar #4

Olay günü sanığın katılan ...'e yönelik "Saygısız" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözünün katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle katılana yönelik hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/10863 Karar: 2021/9402 Tarih: 16.03.2021

Karar #5

Sanığın katılana yönelttiği sözlerin (Saygın birisin) rahatsız edici ve nezaket dışı davranış, eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/10323 Karar: 2015/24587 Tarih: 13.03.2015
Karar #6
Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Somut olayda sanığın katılana hitaben, kendisinin itham olunduğu söze sinirlenerek: "… beni bahsedemezsin saygısız herif” şeklindeki sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi üzerine bu karara yönelik yapılan itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır. Yargıtay 18. CD Esas: 2018/8386 Karar: 2019/5748 Tarih: 25.3.2019

"Saygısız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.