Yalan Söyleme/Söylüyor/Söylüyorsun/Yazıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yalan Söyleme/Söylüyor/Söylüyorsun/Yazıyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Yalan söyleme, bir kişinin gerçekleri bilerek yanlış bir şekilde ifade etmesidir. Yalan söylemek, başkalarını aldatmak, manipüle etmek veya kendi çıkarlarını korumak için kullanılan bir davranıştır. Bu davranış, toplumda güvenilirlik kaybına ve ilişkiler üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Yalan söylemek, sözlü ifadelerde veya yazılı metinlerde gerçekleri çarpıtarak veya uydurarak yapılabileceği gibi, beden dilini kullanarak da gerçekleri gizleyerek gerçekleştirilebilir. Bir kişi yalan söylediğinde, güvenin temeli sarsılır ve ilişkilerde çatlaklar oluşabilir. Aynı zamanda, yalan söylemek toplumda güvenilirliği azaltabilir ve insanların birbirlerine olan güvenini zedeler.

Yalan söylemek, insanların birbirlerine olan güvenini zedelerken, aynı zamanda kişinin kendi içsel değerlerini de zedeler. Yalan söyleyen bir kişi, kendine olan güvenini kaybedebilir ve vicdan azabı yaşayabilir. Yalan söylemek, bir kişinin karakterini ve dürüstlük seviyesini de gösterir. Bu nedenle, dürüstlük ve güvenilirlik temel değerlerdir ve yalan söylemekten kaçınılmalıdır.

Hakaret mi?


Yalan Söyleme/Söylüyor/Söylüyorsun/Yazıyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Duruşmada, karşı tarafın avukatına hitaben: Yalan söyleme) ve yükletilen suça yönelik katılan ... 'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42454 Karar: 2017/11003 Tarih: 16.10.2017

Karar #2

Sonuç olarak, sanığın genel yayın yönetmeni olduğu gazetede yapılan haber metinlerinde ve sanık tarafından yapılan röportajda kullanılan bazı ifadeler (Gazetede yayımlanan röportaj kapsamında siyasetçi eşi olan mağdura hitaben: Yalan söylüyor) algısal bir temele sahip değer yargısı niteliğine sahiptir. Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Birtakım ifadeler ise somut bir olguya işaret etmekle birlikte, yazı ve röportaj içeriği gerçek bilgilere dayanmakta ve bu bilgilerle diğer kişilerin aldanılması amaçlanmamaktadır. AİHM içtihatlarında da belirtildiği üzere, özellikle gazeteciler bir dereceye kadar abartma hakkına sahiptirler. Yazı ve röportaj içeriğindeki ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde katılanın onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi hukuka aykırıdır.

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/4694 Karar: 2021/11709 Tarih: 05.04.2021

Karar #3

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın söylemlerinin (Sigara içilmeyen oda talebini reddeden cezaevi müdürüne hitaben: Yalan söylüyorsun, sen delikanlı değilsin) hakaret suçunu oluşturmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41966 Karar: 2018/389 Tarih: 17.01.2018

Karar #4

İnceleme konusu somut olayda, sanığın hakkında işlem yapan polis memuru katılana söylediği kabul edilen "Yalan söylüyorsun, sen yalancısın" biçimindeki sözün nezaket dışı kaba hitap tarzı olup sövme, somut bir fiil ya da olgu isnadı olarak kabul edilemeyeceği, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığından, sanığın beraati yerine mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/9964 Karar: 2020/8169 Tarih: 25.06.2020

Karar #5

Eyleme (Yalan yazmayı alışkanlık haline getirdiniz, yalan asılsız bilgiler yazıyorsunuz ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17022 Karar: 2022/15022 Tarih: 14.06.2022

"Yalan Söyleme/Söylüyor/Söylüyorsun/Yazıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.