Sahtekârlık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sahtekârlık"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sahtekârlık", başkalarını aldatma veya yanıltma amacıyla yapılan hileli veya dolandırıcı davranışları ifade eder. Bu terim, kişinin veya kurumun gerçeği çarpıtarak veya yanıltıcı bilgiler kullanarak başkalarının güvenini kötüye kullanması anlamına gelir. Sahtekârlık genellikle yasalara, etik kurallara ve dürüstlüğe aykırı bir davranış olarak kabul edilir.

Hakaret mi?


Sahtekârlık kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık tarafından savunmasının alındığı sırada kullanılan ifadelerin (Duruşma esnasında savunma yaparken, eliyle duruşma savcılarımı gösterene Sahtekarlık yapmış bu savcılar) TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı gibi değer yargısı niteliğine sahip olduğunun, bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemeyeceğinin, ayrıca söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğinde bulunduğunun, aksi düşüncenin suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum an- lamına geleceğinin anlaşılması karşısında, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8975 Karar: 2015/6268 Tarih: 30.09.2015
Karar #2

Eylemin (Mahkemeye sunulan dilekçede, avukata hitaben: ... para karşılığı verdi, böylece delillerimi yok etmeye çalıştı, ama başarılı olamadı, avukat bey kendini çok akılı sanıyor, ama hata ediyor, avukat beyin bu kadar sahtekarlık yapacağım bilseydim icra takibini kendim yaptırdım, avukat beni parmağında oynattı, çok ayıp, avukatlık sıfatına yakışmayan davranışlar- da bulundu, sahtekârlıklarla davayı kazanacağını sanıyor, her mahkemede ifa- de değiştiriyor, çelişkili ifadeler veriyor, böylece yalancı olduğunu da göstermiş oluyor) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipi- ne uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşırlığından, sanığın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD (Esas: 2015/8447 Karar: 2015/10955 Tarih: 12.11.2015

Karar #3

Eyleme (Kandırıldık, çok mağduruz, bu haksızlıktır, bu bir sahtekârlıktır ve sayın müdürümüz hiçbir şey olmamış gibi ne bir açıklama yapıyor alay edercesine hiçbir şey yokmuş gibi hakkımızı yiyor) ve yükletilen suça yönelik o yer Cumhuriyet savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7273 Karar: 2015/8964 Tarih: 22.10.2015
Karar #4

Haber içeriğindeki ifadeler (Yerel gazetede yer alan yazıda, üniversite yönetimine hitaben: ... Üniversitesi’ne alınacak akademik personelle ilgili Gazetesi'nin ortaya çıkardığı sahtekârlık kent gündemine bomba gibi düştü. idarenin atanacak akademik personel ile ilgili isimleri ilana çıkmadan önce belirlediğinin noter onaylı kanıtlanması üniversitenin nasıl bir zihniyet ile yönetildiğinin göstergesi oldu) söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Bu itibarla hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2016/15737 Karar: 2018/15361 Tarih: 20.11.2018
Karar #5

Eyleme (İcra takibine yönelik itiraz dilekçesinde... kesinleşmiş ilan hükmünü de ortadan kaldırmaya yönelik daha birçok sahtekarlıkta bulunmuş tur) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/6211 Karar: 2019/13922 Tarih: 07.10.2019

"Sahtekârlık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.