Vatan Haini

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Vatan Haini"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Vatan Haini kavramı, hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılan bir ifadedir. Gerçek anlamda, vatanına ihanet eden veya vatanını tehlikeye atan kişileri tanımlar. Bu kişiler, bilerek veya istemeyerek vatanın güvenliğini tehlikeye atarlar ve vatanseverlik değerlerine aykırı davranışlar sergilerler. Örneğin, casusluk yapmak, devlet sırlarını ifşa etmek veya terör saldırıları düzenlemek gibi eylemler vatan hainliği olarak kabul edilir.

Mecaz anlamda ise, vatanseverlik değerlerine aykırı davranan veya vatanını savunmaktan kaçınan kişileri ifade eder. Bu kişiler, vatanseverlik duygusunu yeterince hissetmeyen veya vatanına karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen bireylerdir. Örneğin, vatanını savunmak için gereken çabayı göstermeyen, vatanına olan bağlılığını göstermeyen veya vatanseverlik değerlerine uymayan kişiler vatan haini olarak nitelendirilebilir.

Vatan Haini kavramı, toplumda tartışmalara ve farklı yorumlara yol açabilir. Kimi insanlar için vatan haini kavramı kesin bir tanıma sahipken, kimileri için ise daha geniş bir yelpazede kullanılabilecek bir ifadedir. Bu makalede, vatan haini kavramının anlamı ve kullanımı üzerine odaklanılacak ve farklı perspektifler sunulacaktır.

Hakaret mi?


Vatan Haini kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın söylediği kabul edilen "Siz vatan hainisiniz, üniforma yakışmıyor" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/20002 Karar: 2016/3193 Tarih: 23.02.2016

Karar #2

(Sanığın... tarihinde Cumhurbaşkanlığı makamına sunulmak üzere yazdığı üç sayfalık dilekçesinde Cumhurbaşkanı hakkında "Sen bir diktatörsün, Müslümanları kandırdın, Amerikan uşağısın, sen bir masonsun, çözüm süreci diye halkı kandırdın, sen sahtekarsın, sende utanacak yüz varsa kaçak sarayında mutlu musun, Türkiye'yi parsel parsel Fetullah ile ortak sattınız, bu halkın karşısına utanmadan nasıl çıkıyorsun, demek ki sen de bir teröristsin, bu ülkede tek suç örgütü var, o da senin örgütün, vatan haini diktatör" şeklinde ifadeler kullanması biçiminde gerçekleşen eyleme ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinden gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına....

Yargıtay 16. CD Esas: 2018/551 Karar: 2018/671 Tarih: 13.03.2018

Karar #3

Sanığa yükletilen Cumhurbaşkanına hakaret eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutar ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemin (CIMER başvurusunda, Cumhurbaşkanına hitaben: Say cumhurbaşkanım, siz Atatürk düşmanısınız, siz vatan hainlerine, BDP de dahil onlara kucak açan ama kendi ordusunu içeri atansınız, siz halkı fakirleştirme peşinde koşansınız, halkı sömürensiniz, siz her gün 10'larca şehit verdirtensiniz, siz Türki- ye'yi bölmek isteyenlerdensiniz, BOP projesiyle. Size kim oy verdiyse Allah belasına versin, Allah sizlerin de belasını versin, yazık değil mi lan he, ey vicdansız yazık değil mi, sen Türk değilsin Ermenisin, ama a ölenler de senin yaşadığın Türk vatanında senin ekmeğini yediğin Türk vatanı için şehit oldular, sen vatan hainisin, sen insan değilsin, sizlerin Allah belasını versin, vicdansızlar, insafsızlar) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık... müdafiinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2022/6593 Karar: 2022/16273 Tarih: 29.06.2022

Karar #4

Katılan beyanı, bu beyanla uyumlu tanık ifadesi ve dosya kapsamına göre katılana "Sen benden rüşvet istedin, vatan haini" gibi sözler söylediği anlaşılan sanığın sübuta eren ve unsurları yönünden oluşan hakaret suçundan mahkumiyeti yerine yazlı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırı...

Yargıtay 8. CD Esas: 2021/15932 Karar: 2022/14174 Tarih: 11.10.2022

"Vatan Haini" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.