Hırsızlık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hırsızlık"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hırsızlık," bir kişinin başkasının mülkiyetini veya eşyasını izinsiz bir şekilde alması veya çalması eylemini ifade eder. Bu, genellikle yasa dışı ve ahlaki olarak kabul edilmeyen bir davranıştır. Hırsızlık, farklı türlerde gerçekleşebilir, örneğin evden eşya çalmak, dükkândan malzeme çalmak, cep telefonu veya cüzdan gibi kişisel eşyaları çalmak gibi.

Hakaret mi?


Hırsızlık kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, davalı vekili olarak görev yapan sanığın davacının cevap dilekçesindeki delillerini çürütmek maksadıyla da olsa, yeni delilin davacının aynen diğer delillerinde olduğu gibi "Şaibeli, tecavüz ve hırsızlık sonucu elde edilmiş" bir delil olduğunu, herhangi bir bilgi veya belgeye dayanmadan soyut ve aşağılayıcı bir anlatım yöntemiyle ifade etmek suretiyle davacının mütecaviz ve hırsız olduğu yönünde bir değerlendirme yaparak savunma sınırlarını aştığı ve savunma dokunulmazlığının ölçülülük koşulunu ihlal ettiği kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2007/4-105 Karar: 2007/174 Tarih: 17.07.2007

Karar #2

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre 4+4+4 Eğitim Sistemi hakkında kamuoyu oluşturulması amacıyla yapılan yürüyüş esnasında, ... Sendikası merkez yönetim kurulu üyesi olan sanık tarafından dile getirilen ifadelerin (Bir bakan düşünün ki hırsızlıkla profesör olmuş, an hırsızlıkla şimdi çocuklarımızın geleceğini çalmak istiyor) söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğinde kaldığı, aksi düşüncenin suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebileceği, bu itibarla hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığının kabulüyle tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmeyerek yapılan incelemede, eyleme ve yükletilen suça yönelik katılan.... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9992 Karar: 2015/11390 Tarih: 18.11.2015

Karar #3

Sanığın katılana "...'de hırsızlık yaptılar, ödül aldılar" başlıklı yazısında üniversitedeki bilimsel intihal olayını dile getirdiği ve ifadelerin bütünlüğü içinde katılana yönelik somut bir fiil ya da olgu isnadı niteliğinde olmadığı, "sansürcü rektör" başlıklı internet sitesinde yayınladığı yazının ise ifadelerin bütünlüğü içinde katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararları verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10782 Karar: 2016/5625 Tarih: 22.03.2016

Karar #4

Sanığın suç tarihinde Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını gösteren resim ve haber metnini "3 bin 643 lira zam alan Tayyip'e hırsız demek suç değil gerçekliktir. Bunun adı gerçekten hırsızlık. Başka bir tanımı yok" şeklinde yorum ile paylaşmaktan ibaret eyleminin kişinin kendini gerçekleştirmesi ya da toplumun gelişmesine katkı sunan bir içeriği bulunmadığı gibi doğrudan Cumhurbaşkanını küçük düşürücü, onur, şeref ve haysiyetini zedeleyecek nitelikte olduğu, bu nedenle sanığın üzerine atılı suçun tüm unsurlarıyla oluştuğu gözetilmeden, sanığın sübut bulan müsnet suçtan mahkûmiyeti yerine hukuki olmayan gerekçeye istinaden yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yerinde görülmemiş...

Yargıtay 16. CD Esas: 2018/6617 Karar: 2019/1197 Tarih: 08.02.2019

Karar #5

... tarihinde ... karayolu üzerinde yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında, istikametinde... Otobüs Garajı önünde park hâlinde bulunan ... plakalı aracın yanına devriye aracı ile durulduğu ve araç şoförü olan sanık… 'e neden beklediği ve araçtaki yükün ne olduğu sorulduğunda sanığın kavun taşıdığını beyan ettiği ancak kendisinden taşıdığını ifade ettiği yüke ilişkin fatura veya irsaliye istendiğinde aracında kaçak mazot olduğunu ifade ettiği,... tarihli olay yeri görgü ve tespit tutanağına göre sanığın kolluk görevlilerinin de bulunduğu ortamda "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Başbakanı da hırsızlık yapıyor, onlar kaçakçılığa izin veriyor" şeklindeki sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla açılan kamu davasında yapılan yargılamada bir kısım hakaret içerikli sözleri söylediğini kabul eden sanığın suça konu sözleri söylemediğini savunduğu, tutanak tanıklarının sanığın bu sözleri söylediğini beyan ettikleri olayda, somut olayın koşullarında sanığın kullanmış olduğu ifadeler ile Cumhurbaşkanına hakaret suçundan mahkûmiyetinin zorunlu bir toplumsal ihtiyaca karşılık gelip gelmediği vegerçekleşmesi amaçlanan meşru amaçla orantılı olup olmadığı hususları açısından, siyasetçilerin, kamuoyunca tanınan kişilerin ve kamusal yetki kullanan görevlilerin gördükleri işlev nedeniyle daha fazla eleştiriye katlanmak durumunda oldukları ve bunlara yönelik eleştiri unsurlarının çok daha geniş olduğu her zaman vurgulanmıştır. Olayın gerçekleşme koşulları ve gerçekte söylediği kabul edilen sözlerle sanığın amacı da dikkate alındığında, sanığın iddiaya konu sözleri bizatihi Cumhurbaşkanını ve makamını hedef alarak söylemediği ve dolayısıyla Cumhurbaşkanına hakaret suçunun manevi unsuru itibarıyla oluşmadığı kabul edilmelidir...

Yargıtay CGK Esas: 2017/16-1103 Karar: 2021/689 Tarih: 28.12.2021

Karar #6

Sanık tarafından yazılan dilekçede katılan yönelik "Evde bulunan galan habersiz bir şekilde alıp götürerek bir nevi hırsızlık yapmıştır" ifadeleri kullanılmak suretiyle gelişen eyleme ve yükletilen suça yönelik katılan ...in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15613 Karar: 2022/13153 Tarih: 25.05.2022

"Hırsızlık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.