Devlet İçinde Çete

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Devlet İçinde Çete"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Devlet İçinde Çete" ifadesi, bir devletin veya devletin içindeki kurumların, genellikle yasa dışı veya suç faaliyetleri yürüten bir grup veya örgütlenmeyi ifade etmek için kullanılır. Bu terim, devletin resmi görevlileri veya kurumları tarafından yürütülen yolsuzluk, suistimal, organize suç veya yetkisini kötüye kullanma gibi faaliyetleri ima edebilir. "Devlet İçinde Çete" tabiri, güvenilirlik ve adaleti temsil eden devlet yapısının zayıflığına veya yozlaşmasına dikkat çeker.

Bu ifade, genellikle bürokratik düzenin içinde gerçekleşen gizli anlaşmaları, yasadışı kazanç sağlamayı veya devlet gücünü kötüye kullanmayı anlatan bir anlam taşır. Bu tür durumlar toplumsal güveni sarsabilir, halkın devlete olan güvenini azaltabilir ve hukukun üstünlüğü ilkesine zarar verebilir. "Devlet İçinde Çete" kavramı, yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi konuların önemini vurgular ve bir ülkede sağlıklı yönetişimin ne kadar kritik olduğunu gösterir.

Hakaret mi?


Devlet İçinde Çete kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana yönelik ifadeleri (Elektronik posta yoluyla, Emniyet Müdürüne hitaben: ...'de görev yaparken bir kamu görevlisi miydin, yoksa devlet içinde çete mafya faaliyetleri yürüten organize suç örgütünün lideri miydin) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16631 Karar: 2022/16084 Tarih: 27.06.2022

"Devlet İçinde Çete" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.