Davayı Sattı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Davayı Sattı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Davayı Sattı" ifadesi, bir kişinin veya bir grubun, sahip olduğu fikirleri, prensipleri veya değerleri çıkar veya baskı nedeniyle terk ettiğini veya değiştirdiğini ifade eden bir deyimdir. Bu ifadeyle kişi, bir kimsenin daha önce savunduğu konuları, prensipleri veya değerleri terk ederek, başkalarının menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğini veya taviz verdiğini eleştirel bir şekilde ifade edebilir.

Hukuki terimler açısından "davayı sattı" ifadesi, bir tarafın dava sürecini bilerek veya isteyerek zayıf bir pozisyonda sonlandırmak veya vazgeçmek anlamına gelir. Yani kişi veya taraf, kendi davasının lehine olacak şekilde hareket etmek yerine, genellikle karşılığında bir çıkar elde etmek amacıyla davadan çekilir veya anlaşmaya varır. Bu ifade, bir kişinin hukuki çıkarlarını veya haklarını zararına bir şekilde feda ettiğini veya ihmal ettiğini ifade eder.

Hakaret mi?


Davayı Sattı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığa yükletilen hakaret eylemiyle (Hâkimi hedef alarak: Bilerek davayı davalıya sattı) ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldı. Vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ... 'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/34641 Karar: 2017/6807 Tarih: 31.05.2017

"Davayı Sattı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.