Yolsuzluk

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yolsuzluk"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Yolsuzluk," genellikle kamu veya özel sektörde görevli olan kişilerin, yetkilerini kötüye kullanarak haksız kazanç elde etmeye çalışması veya kişisel çıkarlarını gözeterek yasa dışı veya ahlaki olmayan yollarla maddi veya manevi kaynakları kötüye kullanması anlamına gelir.

Hakaret mi?


Yolsuzluk kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Haber içeriğindeki ifadeler (Yerel gazetede, rektör hedef alınarak: vakıftaki onlarca yolsuzluğu Genel Müdürlük Müfettişi imzası ile kayıt altına alman... Belgelerle ispatlanan yolsuzlukları, yardımcıları tatlı parası olarak adlandırıp soruşturma dahi başlatamadı...) söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde katılanların onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünülecek olursa, suçla korunmak istenen değer ölçüsüz bir şekilde genişleyecek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı... Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17700 Karar: 2022/18398 Tarih: 28.09.2022  

"Yolsuzluk" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.