Eve Adam Alıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Eve Adam Alıyor"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Eve Adam Alıyor, bir kadının evine yabancı erkekler getirmesi anlamına gelir. Bu durum, genellikle aldatma, fuhuş veya ahlaksızlık olarak algılanır ve toplumda hoş karşılanmaz.

Hakaret mi?


Eve Adam Alıyor kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Dolaylı hakaret de aslında doğrudan doğruya hakarettir. Bir kadına başkası ile cinsi temasta bulunduğu isnadı, kocası için dolayısıyla hakaret ise de neticede koca doğrudan doğruya hakarete uğramış demektir. Bu husus şikâyet hakkı bakımından da mühimdir. Annesi fena hayat sürdüğü için bir müesseseye kabul edilmediği isnadına maruz kalmış bulunan bir genç kız doğrudan doğruya hakarete uğramış sayılmalıdır. (Erem/Tororslu, Türk Ceza Hukuku Özel, s. 437) Dolaylı hakarete maruz kalan kişi, doğrudan doğruya hakarete maruz kalan kişinin temsilcisi olmayıp, kendi şerefinin rencide edilmiş olması nedeniyle şikâyet hakkına sahiptir (Önder, a.g.e., s. 231) Nitekim Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, 11.11.1942-1./21 sayılı içtihadı birleştirme kararında, "Takibi şikâyetname itasına bağlı cürümden dolayı doğrudan doğruya mutazarrır olan kimsenin dava etmesi, asli bir kaide olmasına ve böyle bir cürümden doğrudan doğruya mutazarrır olan kimseden maada kimselerin dava edebilmeleri için kanunda bir sarahatın mevcut olması icap eylemesine ve karısı namına kocanın dava edebilmesi hakkında gerek Ceza Kanunu'nda ve gerekse Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda bir sarahat mevcut olmamasına ve 344. maddesinin son fıkrasındaki hükmün bu maddelerde yazılı ahvale maksur ve münhasır bulunmasına ve her ne kadar evli bir kadın hakkında tayini madde suretiyle zina isnat olunduğu ve bu isnadın kocası huzurunda ve kocasına karşı yapıldığı surette bu isnattan dolayı kocanın da haysiyeti haleldar olması bakımından dava hakkı mevcut ise de bu dava hakkı kendisinin de aynı zamanda hakarete duçar olmasından ileri gelmesine göre karısı hakkında tayini madde suretiyle kocası huzurunda yapılmış olan zina isnadından dolayı karısı namına kocasının dava hakkı bulunmadığı ve koca huzurunda ve karı gıyabında vaki olan böyle bir isnadın mevsuf hakaret suçunun unsurunu ihtiva eylemediği cihetle mütecavize bu isnadından dolayı adi hakaret suçundan ceza tayini iktiza ettiğine karar verilmiştir" denilmektedir. Bu açıklamalar ışığın- da somut olaya gelince, sanığın katılan ...'in yüzüne karşı eşi hak- kında söylediği sözlerin (Eve adam alıyor, o.ospu) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide eden dolaylı hakaret niteliğinde olduğu gözetilmeden, katılanın şikâyet hakkının olmadığı şeklindeki yerinde olmayan gerekçeyle beraat karan verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/14046 Karar: 2021/21980 Tarih: 20.09.2021

"Eve Adam Alıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.