Derebeyi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Derebeyi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Derebeyi" tarihsel bağlamda, ortaçağ Avrupa'sında feodal sistemin bir parçası olarak toprak sahibi ve yönetici aristokratları tanımlayan bir terimdir. Derebeyleri, kendi topraklarında otorite sahibi olan ve çevrelerindeki halkı vergi ve hizmetler karşılığında yöneten kişilerdi. Derebeyleri, sıklıkla askeri güçlere ve toprak sahipliğine dayanarak yönetimlerini sürdürürlerdi ve halkın güvenliğini sağlamak ve yönetimi idare etmek gibi görevleri vardı.

"Derebeyi" terimi, feodal toplumun bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır ve bu terim, farklı bölgelerde farklı anlamlar taşıyabilir. Tarihsel olarak derebeyleri, sınıf sisteminin üst kademesinde yer alan kişilerdi ve toplumsal, ekonomik ve siyasi açıdan önemli rolleri vardı. Bu terim, genellikle Ortaçağ Avrupa'sı ile ilişkilendirilirken, farklı kültürlerde ve dönemlerde benzer konseptlere sahip farklı terimler de kullanılmış olabilir.

Hakaret mi?


Derebeyi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, şüphelinin ... isimli web sitesinde "... Başkan ...'i Daha Fazla Germemeli" başlıklı yazı içeriğinde Belediye Başkanına hitaben "Hepinizin de malumu olduğu üzerine, bir seçilmiş belediye başkanımız var ki evlere şenlik, seçilmiş değil baktığında sanki kral, seçilmiş değil yaşantısında sanki hükümdar, seçilmiş değil üslubunda sanki derebeyi, seçilmiş değil uygulamalarında sanki cunta lideri, seçilmiş değil hakkaniyette sanki .... Beyi, seçilmiş değil kararlarında sanki baş kesen" şeklinde kullandığı ifadelerin hakaret suçunu oluşturmadığı gerekçesine dayanan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar isabetli olup, mercii tarafından verilen itirazın reddi kararı da yerinde görüldüğünden, kanun yararına bozma talebinin reddine karar verilmiştir.

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/2590 Karar: 2019/1834 Tarih: 22.01.2019

"Derebeyi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.