Pasif

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Pasif"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Pasif," bir şeyin veya kişinin etkisiz, hareketsiz veya tepkisiz bir durumda olduğunu ifade eder. Bu terim, genellikle bir eylemi gerçekleştirmeyen veya bir duruma tepki vermeyen bir nesne, kişi veya süreci tanımlamak için kullanılır. Pasiflik, aktif olmayan veya hareket etmeyen bir hali ifade eder.

"Pasif" terimi, farklı bağlamlarda kullanılabilir. Örneğin, iletişimde pasif davranış, kişinin kendi ihtiyaçlarını veya görüşlerini ifade etmek yerine geri çekilmesi veya çatışmayı önlemek amacıyla sessiz kalması durumunu ifade edebilir. Elektronik cihazlar veya sistemler için de kullanılabilir; pasif bileşenler, enerji üretmez veya iletimde aktif olarak rol almazlar, sadece sinyal veya akımı geçirirler.

Hakaret mi?


Pasif kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

somut olayda, bahse konu ifadeler (İcra müdürü tarafından, hakime hitaben: Siz memurlara karşı pasifiniz, zafiyet içindesiniz, yumuşak davranıyorsunuz, korkaksınız, katipleri fazla dinliyorsunuz, adliyede katipler hakkınızda konuşuyor, 30 günlük aldığım raporun sebebi sizsiniz, psikolojimi bozdunuz) bir bütün olarak değerlendirilip söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu nedenlerle hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/6528 Karar: 2018/5100 Tarih: 05.04.2018

"Pasif" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.