Ahmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ahmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Ahmak, bir kişinin zeka ve anlayış açısından yetersiz olduğunu ve mantıksız, düşüncesiz veya aptalca davranışlar sergilediğini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Ahmak, genellikle bir eleştiri veya hakaret olarak kullanılır ve hedef alınan kişinin bilgi, anlayış ve muhakeme yeteneklerinin düşük olduğunu ima eder. Bu tür ifadeler, insanlar arasında iletişimi olumsuz etkileyebilir ve hoşgörüsüz olarak değerlendirilir. Daha saygılı ve uygun ifadeler kullanarak fikirlerinizi paylaşmanız önemlidir.

Hakaret mi?


Ahmak kelimesi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

ABD'nin bazı eyaletlerindeki çetelerin birbirlerini ıslah etmek amacıyla oluşturdukları Hiphop Kültürü'nün müzik kolunu teşkil eden Rap, kelime olarak "ağır sözlü eleştiri" anlamına geliyor olsa dahi eleştiri ve sitem, kişilerin şereflerini, onurlarını, namuslarını, toplum içindeki itibarlarını incitmeye ve diğer fertler nezdindeki saygınlıklarını zedelemeye yönelik olarak hakaret içeren sözcükler kullanılmak suretiyle yapılamaz. Sanık tarafından yazıldığında kuşku bulunmayan ve çeşitli internet sitelerinde yayınlanan isimli müzik parçasında geçen "Lan, kansa ahmak, p.ç ihtilali, pis istikbali, alçak, lan asma" sözcükleriyle kamu görevlisi olan katılana görevinden dolayı hakaret edildiğinin ve bu suretle 5237 sayılı TCY' nın 125/3-a. maddesinde düzenlenmiş bulunan kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunun unsurlarının oluştuğunun kabulünde zorunluluk bulunmaktadır.

Yargıtay CGK Esas: 2009/4-196 Karar: 2009/248 Tarih: 27.10.2009)

Karar #2

Eyleme (Şirket yönetim kurulu başkanı tarafından gazeteye verilen demeçte, milletvekiline hitaben: Ya aklı basmıyor ya da önüne gelen her belgeyi okumadan servis ediyor, böyle ahmaklık olmaz, bu arkadaşın amacı partideki çalışma performansını göstermek için abuk sabuk böyle önüne gelen evrakları servis etmekten başka bir şey değildir) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/8347 Karar: 2018/13831 Tarih: 30.10.2018

Karar #3

Sanığın yargılandığı davanın hukuki temelini oluşturan iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet savcılarına yönelik sözlerinin de "Ancak bu iddianamesi hazırlayan komplocular bize bunu yakıştırmaktadır, bunları yazanlar, yapanlar, iftira atanlar ahlaksızdır, ahmaktır ve ispat edemedikleri sürece de müfteridir) savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı ve somut olayda hakaret suçlarında hukuka uygunluk nedeni oluşturan hakkın kullanılmasına ilişkin koşulların gerçekleştiği gözetilmeden, "Ancak bu hak, dava konusu olayın aralarında geçtiği ve leh veya aleyhlerinde karar verilebilecek olan taraflar arasındaki söz ve yazılar için geçerlidir. Dolayısıyla davada taraf ve savunma uyuşmazlıkla bağlantısı olmayan tarafsızlıkları ve bağımsızlıkları anayasa ve kanunlarla teminat altına alınan ve yargı faaliyeti yürüten Cumhuriyet savcılarına karşı söylenen sözler ile ilgili iddia ve savunma dokunulmazlığı hakkı korumasından bahsedilemez. Bu nedenle sanığın sözlerinin bu hak kapsamında kalmadığı açıktır" biçimindeki yerinde olmayan gerekçeyle mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/11404 Karar: 2015/4552 Tarih: 10.07.2015

Karar #4

Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasındaki uyuşmazlık; sanığın, yazıp besteleyerek internet sitesinde "Rap Müzik" tarzında seslendirdiği müzik parçasında, T.C. Başbakanı olarak görev yapmakta olan R.T.E.'ye yönelik olarak sarf ettiği sözlerin "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu" oluşturup oluşturmayacağına ilişkindir.

Sanık tarafından yazıldığında kuşku bulunmayan ve çeşitli internet sitelerinde yayınlanan "Ses Çıkarma" isimli müzik parçasında geçen, "lan, kansız ahmak, piç ihtilalı, pis istikbali, alçak, lan asma" sözcükleriyle, kamu görevlisi olan katılana görevinden dolayı hakaret edildiğinin ve bu suretle 5237 sayılı TCK'nin 125/3-a maddesinde düzenlenmiş bulunan kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunun unsurlarının oluştuğunun kabulünde zorunluluk bulunmaktadır.

Yargıtay CGK Esas: 2009/4-196-2009/248 Tarih: 27.10.2009

"Ahmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.