Katil

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Katil"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Katil, bir kişinin kasıtlı olarak başka bir kişinin yaşamına son vermesi anlamına gelir. Bu eylem genellikle öldürme niyeti taşıyan bir suç olarak kabul edilir ve toplumlar tarafından ciddi bir şekilde cezalandırılır. Katil, cinayet işleyen kişi olarak da adlandırılır ve hukuki sisteme göre suçlu kabul edilir. Cinayetin sebebi veya yöntemi ne olursa olsun, bir kişinin başka bir kişinin hayatına son verme niyeti taşıdığı durumlar katil olarak nitelendirilir.

Katillik, toplumsal ve hukuki açıdan büyük bir suç olarak kabul edilir ve bu tür eylemler genellikle hapis cezası veya en ciddi durumlarda ölüm cezası gibi ciddi cezalarla sonuçlanır. Katillik, toplumun temel değerlerine, insan haklarına ve yaşam hakkına büyük bir saldırı olarak kabul edilir. Bu nedenle, katil olarak nitelendirilen kişilere karşı hukuki işlem yapılırken, adaletin sağlanması ve toplumun güvenliğinin korunması amaçlanır.

Hakaret mi?


Katil  kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Oğlumu sen öldürdün, sen katilsin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8827 Karar: 2015/13046 Tarih: 08.12.2015

Karar #2

Sanığın babasının öldürülmesi ile ilgili görülen ve katılanın sanık olarak yargılandığı davanın duruşmasının bitimde, katılana karşı "Vicdansız kadın, katil kadın, babam ne yaptı da babamı kumpaslayarak öldürdün şeklinde sözler söylediğinin kabul edilmesi karşısında, isnat edilen fiilin suç oluşturması nedeniyle TCK'nın 127. maddesi uyarınca isnadın ispatı açısından söz konusu dava kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar bekletici mesele yapılmak suretiyle dosyanın sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi ve TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kalıp kalmadığı tartışılarak sonucuna göre hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ve yetersiz gerekçeyle hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8836 Karar: 2015/13065 Tarih: 08.12.2015

Karar #3

Sanığın kendisine ait olan sosyal paylaşım sitesi hesabında bir video paylaşıp bu videonun üst kısmına "Talimat veren Erdoğan, katilsin” şeklinde yazı yazması biçiminde gelişen eyleme ilişkin yapılan yargılama sonunda sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçe gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, o yer Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle beraate ilişkin hükmün onanmasına…

Yargıtay 16.CD Esas: 2016/4560 Karar: 2017/3749 Tarih:19.04.2017

Karar #4

Sanıkların suç tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan katılan hakkında, Gezi Parkı olarak anılan olayları protesto etmek amacıyla oturma eylemi ve yürüyüş yaptıkları sırada "Katil Erdoğan" şeklinde atmış oldukları sloganların muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/38240 Karar: 2017/10870 Tarih: 12.10.2017

Karar #5

Sanığın miting alanında "Katil Erdoğan" şeklinde slogan attığını ve sanık... tarafından taşındığı tespit edilen "Ana katili, çocuk katili, pompalı Tayyip" şeklindeki pankartın sanık... tarafından sanık...'e verildiğinin sanığın aşamalardaki beyan ve tüm dosya kapsamıyla sabit olması karşısında, sanık tarafından söylenen sözlerin ve dağıttığı pankartta yer verilen ifadelerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğu gözetilmeden, mahkûmiyeti yerine beraatine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9841 Karar: 2017/12135 Tarih: 31.10.2017

Karar #6

Basın açıklaması sonrasında "Katil, Hırsız Erdoğan" şeklinde grupla birlikte slogan attığı anlaşılan sanığın eylemi, bireyin kendini gerçekleştirmesine ya da toplumun gelişmesine katkı sunması beklenen bir değer içermemesi, söylendiği yer, ortam ve zaman itibariyle toplumsal barışı ve kamu düzenini bozma riski barındırması ve özellikle eleştiri sınırlarını aşarak açıkça Cumhurbaşkanının şerefe saygınlığına saldırı mahiyetinde olması nedeniyle ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, sübut bulan müsnet suçtan orantılı bir ceza ile cezalandırılması gerekirken beraatine karar verilmesinde isabet görülmemekle, anılan kararın kanun yararına bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Yargıtay 16. CD Esas: 2019/11164 Karar: 2020/2033 Tarih: 13.03.2020

"Katil" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.