İnsanlık Suçu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İnsanlık Suçu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İnsanlık suçu" uluslararası hukukta yer alan bir terimdir ve ciddi insan hakları ihlallerini tanımlar. Genellikle savaş zamanı veya barış zamanında gerçekleşen çok ciddi ve sistematik suçları ifade eder. Bu suçlar, tüm insanlığa karşı işlenmiş olarak kabul edilir ve cezalandırılması gereken ciddi suçlar arasında yer alır.

İnsanlık suçları arasında soykırım, insanlığa karşı kitlesel öldürme, işkence, kölelik, cinsel şiddet, etnik temizlik gibi eylemler bulunabilir. Bu suçlar, genellikle sivil nüfusa yönelik sistematik ve kitlesel şiddet içerir ve uluslararası topluluk tarafından kabul edilen hukuki normları ihlal eder.

Bu tür suçlar, Roma Statüsü adlı belge tarafından kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) gibi uluslararası hukuk organlarında yargılanabilir. İnsanlık suçlarına karışan kişiler, ulusal yargı organlarında veya uluslararası mahkemelerde sorumlu tutulabilir ve cezalandırılabilir.

Hakaret mi?


İnsanlık Suçu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık tarafından yazılan dilekçede kullanılan bazı ifadeler (Bu davanın dâhi mahkemenizce kabulü ve yargılanır olmam, kişilik haklarıma, insanlık onuruma açık saldırıdır, hukuk ihlalinden öte hukuk skandalıdır, insanlık suçudur, canilere yapamadığınız uygulamaları, yargılamaları, 27 sene devletine onuru ile hizmet etmiş, adli ve kamu sicili tertemiz şahsıma yapmakta olmanız vicdansızlıktır, hukuksuzluktur, sistematik kurgudur, iftiraya ortaklıktır, bana ve aileme bu uygulamaları, haksızlıkları, faşist yargılamaları yaparak aile huzurumuzu bozanları şiddetle protesto ediyor.... tüm bu insanlık dışı, ahlak dışı vicdansızlıklar için, hukuksuzluklar için ne kadar gurur duysanız azdır, bu uygulamalar, yargıda hukukun, tarafsızlığın, adaletin, vicdanın, insafın bittiğinin resmidir, bu kadar yasa maddeleri iftiracılar lehine, gerçek mağdur aleyhine yıllardır pervasızca ihlal ediliyorsa, bu ülkede Haktan, Hukuktan, Adaletten, İnsan Haklarından bahsetmek en hafif deyimi ile ahmaklık olur) rahatsız edici nitelikte ise de bu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı hakkının sınırları içinde kalmaktadır. Aksi düşünülecek olursa, suçla korunmak istenen değer ölçüsüz bir şekilde genişleyecek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9258 Karar: 2015/14165 Tarih: 23.12.2015

Karar #2

Sanığın dolandırıcılık suçundan yargılandığı... Ağır Ceza Mahkemesi'nin sayılı dosyasına sunduğu dilekçesinde yer alan katılana yönelik "Av ve çeteciler... ile buradan ortak çıkar sağlamak için halen kredi borçlarını kefillerinden tahsil etmeye çalışıp ve de benden tahsil etmeye çalışıp hukuka ve insanlığa aykırı davranış içerisine girmektedir, şikayetçiyim" biçimindeki sözlerinin TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı, sanığın hakaret kastıyla değil savunma amacı sözler sarf ettiği ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığa gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/16052 Karar: 2014/24291 Tarih: 09.07.2014

"İnsanlık Suçu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.