Beceriksiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Beceriksiz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Beceriksiz" kelimesi, bir kişinin yeterli beceri ve yeteneklere sahip olmadığını veya bir işi yapmakta yetersiz olduğunu ifade eden bir sıfat olarak kullanılır. Beceriksiz olmak, bir kişinin yeterli deneyim, bilgi veya beceriye sahip olmadığı durumlarda da kullanılır. Bu nedenle, "beceriksiz" kelimesi, olumsuz bir anlam taşıyan ve bir kişinin bir işi yeterince iyi yapmadığı veya yapamadığı anlamına gelen bir ifadedir.

Bir kişinin beceriksiz olarak nitelendirilmesi, iş yerinde ya da hayatın herhangi bir alanında başarısız olması anlamına gelir. Beceriksiz bir kişi, kendisine verilen işleri düzgün bir şekilde yerine getiremez veya belirli bir seviyenin üzerinde performans gösteremez. Bu nedenle, beceriksiz olmak, bir kişinin profesyonel veya kişisel hayatında sorunlarla karşılaşmasına neden olabilir.

"Beceriksiz" kelimesi ayrıca, bir kişinin işi yapmakta isteksiz olduğu veya işine yeterince önem vermediği anlamına da gelebilir. Bu durumda, bir kişi beceriksiz değilse bile, isteksiz davranarak başarısızlıkla karşılaşabilir. Bu nedenle, bir işe yeterince önem vermek ve gereken çabayı göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


Beceriksiz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılanın isminin parka verilmesine yönelik tepki olarak kaleme aldığı ve ... Belediye Başkanlığına gönderdiği dilekçede katılana hitaben söylediği kabul edilen "Beceriksiz olarak bilinen,... halkınca sevilmeyen, hakkında halkın tepkisi oluşan" şeklindeki sözler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket sınırlarını aşan ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı.....

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/7011 Karar: 2014/31495 Tarih: 03.11.2014

Karar #2

Somut olayda, sanığın müşteki infaz koruma memuruna söylediği kabul edilen "Beceriksiz herif, meziyetiz, karaktersiz, artık bırak bu işi, emekli ol git, insanları mağdur ediyorsun" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/42880 Karar: 2017/11006 Tarih: 16.10.2017

Karar #3

Somut olayda, sanığın katılanlara söylediği kabul edilen "Sizin beceriksizliğiniz yüzünden ben davalıyı sürekli çağırıp duracak mıyım, bu sizin beceriksizliğiniz" şeklindeki sözlerin muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/4105 Karar: 2018/1955 Tarih: 19.02.2018

Karar #4

Şüpheli tarafından... İl Emniyet Müdürlüğüne posta yoluyla gönderilen kayıt tarihli, "Halkımıza Duyurulur" başlıklı bildiri içerikli yazıdaki "Tefecilerden aldığı para olmadan hiçbir iş beceremeyen birini dünya lideri olarak halkımıza yutturan emperyalizmin oyunlarını anlayamaz " şeklindeki ifadeleri, dilekçe ve eklerinin bütünlüğü içinde ihtiva ettiği anlam, şüphelinin siyasi kişiliği ve kullanılan kelime ve kavramlar itibariyle iftira, küfür, onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici nitelik taşımaması nedeniyle, demokratik toplumda siyasi kişiliklerden beklenen hoşgörü kapsamında değerlendirilmesi gereken ağır eleştiri olarak kabul eden itiraz merciinin kararında hukuki isabetsizlik bulunmadığından istemin reddine karar verilmiştir.

Yargıtay 16. CD Esas: 2019/4392 Karar: 2019/6430 Tarih: 15.10.2019

Karar #5

(... Adliyesi'nde Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan ...in... sayılı soruşturma evrakı sonucu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermesi, sanık ...'in de ... Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği itiraz dilekçesinde müştekiyi kastederek "Maddi gerçeğin ortaya çıkartılmasında yetersiz kalan savcı beceriksizliğini gizlemek için KYO kararı vermiştir, istenen defterleri sağlayamayan savcı acizliğini örtbas etmek için bilirkişi incelemesi istendiği halde bilirkişi raporu almadan KYO vermiştir, şüpheliler yargılamadan kurtarılmak istenmiştir, savcı dosyaya sunulan belgeleri bile incelememiştir, savcı suçları korumuştur ve görevini gereken ciddiyet ve titizlikle yapmamıştır, savcının görevini layıkıyla yapmaması nedeniyle suçluları koruyacak bir sonuç doğmuştur" şeklinde ifadeler kullanması olayına ilişkin) eylem ve yükletilen suça yönelik o yer Cumhuriyet savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas:2020/11361 Karar: 2021/482 Tarih: 12.01.2021

Karar #6

Hakaret ve iftira suçlarını oluşturan eylemlerinin 6352 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi kapsamında kalıp kalmadığı;

Sanığın, resmi kurumlara verdiği dilekçelerdeki "bilimsel hırsız” şeklindeki ifadesiyle ve mektup ve e-posta yoluyla resmi kurumlara ve katılana gönderdiği yazılardaki “intihalci”, "sahtekâr”, “aşırmacı", "psikopat", "takunyalı", "hormonel bozukluk”, “asker düşmanı”, "beceriksiz" ibareleriyle hakaret suçunu ve bir kısım isnatlarda bulunarak iftira suçunu işlediği iddia edilen olayda; eylemlerin bir kısmının hayali isimler adına gönderilen mektup ve e-postalarla işlenmesi nedeniyle yöntemin hukuk düzeni karşısında meşru bulunmaması, bir kısmının basın-yayın yoluyla ya da konuşma, seminer, sempozyum, konferans, resim, hey- kel gibi genele hitap edecek şekilde değil kişi ya da kurumların ev-işyeri veya e-posta adreslerine gönderilen özel nitelikli belge ve verilerle açıklanmış olması, bir kısmında ise kullanılan bazı kelime ve cümlelerin ifade ve düşünce açıklamasından daha çok kişisel, kaba saldırı mahiyetinde olması karşısında sanığa isnat edilen eylemlerin 6352 sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi kapsamında kalmadığı kabul edilmelidir.

Bu itibarla, haklı nedene dayanan Yargıtay C. Başsavcılığı itirazının kabulüne, sanık hakkında hakaret ve iftira suçlarından kurulan hükümlerin bozulmasına ilişkin kararın kaldırılmasına, dosyanın belirtilen hükümlerin esasının incelenmesi için Özel Daire'ye gönderilmesine karar verilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2014/9-615 Karar: 2016/86 Tarih: 23.02.2016

"Beceriksiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.